FAQ Tolkwerk

Tolken kan op verschillende manieren. Een professionele conferentietolk vertaalt – tolkt – simultaan (terwijl de spreker aan het woord is) of consecutief (de spreker geeft de tolk regelmatig de kans om zijn woorden in een andere taal weer te geven). Een tolk kan ook als tweetalig begeleider of gids optreden.
Krijgt u van uw onderneming de opdracht om voor de volgende vergadering met uw Chinese leveranciers, Amerikaanse klanten of Poolse partners simultaanvertaling te voorzien? Moet u het jaarlijkse internationale congres organiseren? Lanceert uw bedrijf een nieuw product op de internationale markt? Kregen buitenlandse journalisten een uitnodiging voor de feestelijke opening van een nieuwe cultuursite? Schakel een specialist in voor al deze meertalige evenementen!
Dankzij ATI kunt u met uw partners communiceren in hun moedertaal, komen uw boodschappen veel beter over en hoeft u zich minder om het taalaspect te bekommeren: integendeel, u kunt zich volop concentreren op het wezenlijke van uw eigen bijdrage.
Een vergadering of een internationale conferentie? Nood aan professionele tolken in verschillende talen of aan één tweetalige gespecialiseerde tolk? U krijgt van een van onze projectleiders persoonlijke aandacht.
Iemand met een mooie stem is niet noodzakelijk een goede operazanger!
En iemand die een taal vloeiend spreekt, is niet noodzakelijk een goed simultaan-, consecutief of verbindingstolk.
Tolken (net zoals opera zingen!) vraagt een uitermate grote bekwaamheid. Hiervoor zijn professionele, gediplomeerde en ervaren tolken nodig.

De kennis van een tolk beperkt zich immers niet tot een grondige kennis van de talen die hij vertaalt. Ook en vooral de cultuur, de zeden en gewoonten van uw gesprekspartners zijn hoogstbelangrijke elementen.

Hoe weet ik welke tolkoplossing de beste is voor de configuratie van mijn meertalig evenement?
Welke soort tolk(en) heb ik nodig?
Hoe wordt een tolkopdracht georganiseerd?
Hoe zit dat met de huur van materiaal voor simultaanvertaling? Welke diensten biedt u aan?
Wij beantwoorden al uw vragen! Elk verzoek is een geval apart en daarom willen we hier niet dieper ingaan op alle mogelijk configuraties.
Om van uw evenement een succes te maken kunt u zich het best laten adviseren door uw projectleider bij ATI, uw bevoorrechte gesprekspartner voor advies op maat …
Volg onze aanbevelingen die we vooraf en tijdens de prestatie geven! U zal heel snel begrijpen waarom onze klanten al bijna 20 jaar hun vertrouwen in ons stellen!
Wij hebben 20 jaar ervaring met tolkwerk: ATI weet perfect welke diensten de professionele tolken van haar teams leveren en wat hun bekwaamheden, hun sterke en zwakke punten zijn.
In de loop van de jaren hebben onze tolken een uitgebreide algemene cultuur opgebouwd, zodat ze de intenties van de spreker perfect kunnen vatten. Onze ervaren tolken weten perfect hoe ze taalkundige moeilijkheden moeten aanpakken en kunnen ze dan ook met de nodige sereniteit overwinnen.
Om complexe aangelegenheden zoals internationaal recht, geneeskunde, hightech, enz., aan te pakken, heb je specifieke achtergrond en ervaring nodig. Daarom hebben onze tolken vaak twee universitaire loopbanen achter de rug: ze zijn tolk én ingenieur, tolk én geneesheer, tolk én jurist, tolk én informaticus…

Dat is de vraag die onze tolken misschien wel het vaakst te horen krijgen! En het antwoord is vaak een ontgoocheling: “Engels, Duits en Frans”, of “Nederlands en Engels”: in de meeste gevallen spreken ze máár twee of drie talen …
Sommige mensen denken dat een tolk sowieso een polyglot is. Maar de meeste conferentietolken spreken doorgaans twee à vier talen. De tolk moet de talen waarin hij werkt, en de cultuur die deze uitdragen, perfect onder de knie hebben.
Tijdens een vergadering drukken de deelnemers zich uit in een passieve taal: de taal van de spreker of de taal waaruit wordt getolkt. De deelnemers kunnen de debatten volgen via hun koptelefoon, in een van de actieve talen (talen waarnaar wordt getolkt).
De tolk begrijpt perfect de boodschap die de spreker in de brontaal (zijn taal) uitdrukt, en zet ze zeer nauwgezet om in de doeltaal (de taal van de persoon die naar de vertaling luistert); hij geeft elke nuance weer en houdt rekening met culturele gevoeligheden.
Waarom hebt u het programma van onze conferentie van tevoren nodig? Waarom vraagt u naar de vergaderagenda? Of naar onze PowerPoint-presentaties?
Om een optimale simultaanvertaling te kunnen garanderen bereiden onze teams zich altijd voor. De tolken bestuderen uw documentatie, stellen een lexicon op maat samen, verdiepen zich in het jargon van uw activiteit en het onderwerp van de vergadering of van het colloquium, zodat ze met kennis van zaken aan hun opdracht kunnen beginnen.
Onze teams van professionele tolken gaan volstrekt vertrouwelijk om met uw vergadering en met de documenten waarin ze inzage krijgen. Onze geluidstechnicus weet hoe hij ervoor kan zorgen dat elke vergadering perfect vertrouwelijk verloopt. Alle betrokken partijen hebben een vertrouwelijkheidscontract ondertekend vóór ze van de ATI-teams deel konden uitmaken.
Bij consecutief tolken stopt de spreker na elke zin of na elk idee even met spreken zodat de tolk zijn woorden in de andere taal kan omzetten. De tolk neemt nota’s terwijl de spreker aan het woord is, zodat hij de uiteenzetting trouw en volledig in de andere taal kan formuleren.
Bij simultaan vertalen zit de tolk in een geluiddichte cabine; hij hoort via zijn hoofdtelefoon wat de spreker zegt, en vertaalt dat onmiddellijk voor een microfoon (zonder pauze). De toehoorders horen de vertaling in hun hoofdtelefoon, die verbonden is aan een individueel ontvangtoestel, waarmee ze de taal kunnen kiezen en het volume kunnen instellen. Met simultaan tolken wordt, in vergelijking met consecutief tolken, heel wat tijd gewonnen.
De uitdrukkingen “simultaan tolken”, “simultaan vertalen” of “conferentietolken” verwijzen naar deze laatste manier van tolken.
De naam zegt het eigenlijk al: bij fluistertolken mogen er niet te veel toehoorders zijn (maximum 3), want anders moet de tolk misschien wel overgaan op “schreeuwtolken”! De tolk vertaalt simultaan, maar zonder enige uitrusting.
Tolken werken per twee en nemen om beurt het woord, zodat ze de hele dag lang het hoge kwaliteitsniveau van het tolken kunnen aanhouden.
Conferentietolken lossen elkaar om de 20 à 30 minuten af.
Hebt u wel eens geprobeerd om het televisiejournaal van een buitenlandse zender trouw in uw eigen taal te herhalen? Geeft u er dan al na enkele minuten de brui aan? Bent u niet zo nauwkeurig meer, reageert u minder snel, vergeet u zinnen? Dat is normaal. En dat is ook goed nieuws: u bent een mens en geen robot!
Simultaan tolken is een zeer veeleisende opdracht, op fysiek vlak én intellectueel.
Internationale ketens, Europese instellingen, organisatoren van internationale evenementen of persconferenties, maar ook bedrijven die leveranciers uit het buitenland ontvangen, handelsbesprekingen willen voeren, of op een productiesite een rondleiding organiseren, …
Als het erop aankomt om uiterst precies, helder en ondubbelzinnig te communiceren, schakelen organisatoren van conferenties en meertalige ontmoetingen ATI’s projectmanagers voor tolkwerk in.
Overal in Europa zet ATI tolken in voor simultane, consecutieve of verbindingsvertalingen van een zeer hoog professioneel niveau: wij organiseren uw meertalig evenement tot in de puntjes!
Engels, Frans, Nederlands en Duits zijn de talen die onze klanten het vaakst vragen, maar onze tolken vertalen regelmatig in het kader van internationale en meertalige vergaderingen: wij bieden tolkdiensten aan in het Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Arabisch, Mandarijn, Japans, … en nog heel wat andere talen.(zie tab Talen)
De diensten van een professionele tolk worden per dag en soms per halve dag gefactureerd (vraag het ons!).
Wanneer een tolk voor een opdracht voor u een halve dag vrijhoudt, blokkeert hij eigenlijk de volledige dag: hij moet zich immers ook op de taak voorbereiden en de verplaatsingstijd telt natuurlijk ook mee.
ATI biedt u steeds het voordeligste tarief voor uw tolken, kiest voor u tolken die in de buurt zijn, naargelang van hun beschikbaarheid, en die die specialisatie beheersen die u nodig hebt!
Wanneer moet ik u laten weten dat ik een of meer tolken nodig heb? Welke informatie hebt u nodig om een offerte op te maken?
Hoe sneller, hoe beter!
Al wat wij moeten weten, is het volgende: plaats, datum en tijdstip, thema van de ontmoeting, aantal deelnemers en gewenste talencombinaties. Op basis van die informatie geven wij raad betreffende het aantal tolken en stellen wij u de ideale tolkoplossing voor (consecutief, simultaan, …). Wij bieden u onze beste prijs voor het tolkwerk en, mocht dat nodig zijn, voor het vereiste materiaal voor simultaanvertaling. Als u ons vroeg op de hoogte brengt, kunnen wij in de vorm van een optie die tolken reserveren van wie het profiel exact met uw aanvraag overeenstemt, tolken die het dichtst bij de opdracht wonen bv., zodat de verplaatsings- en verblijfskosten gedrukt kunnen worden.
Bel ons: onze offertes zijn gratis en vrijblijvend.